Wybory samorządowe 2018

1. Wytyczne dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  i rad dzielnic m. st. Warszawy  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego  

2. Tworzenie komitetów wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego (wzory dokumentów)

3. Zgłaszanie list kandydatów na radnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata  

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie oświadczeń lustracyjnych

4. Terytorialne komisje wyborcze 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

5. Obwodowe komisje wyborcze

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   (Uwaga: uchwała z 2018 r. utraciła moc. Jest nowa UCHWAŁA NR 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)

PKW: członkowie obwodowych komisji wyborczych upoważnieni są do przetwarzani danych osobowych z mocy ustawy.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych osób spokrewnionych z kandydatem w wyborach.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.    

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

6. Wzór zaświadczenia dla męża zaufania, dla obserwatora społecznego

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

7. Wzory protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz załącznikami

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

8. Wzory protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

9. Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

10. Prawo do głosowania korespondencyjnego, prawo do głosowania przez pełnomocnika

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1232)

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1434)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1441) 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym    

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Nr ZPOW-501-104-18. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

11. Wzory sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze  (Dz. U. Nr 193, poz. 1144)  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-08-2018 9:13

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:18

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:23

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:24

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:28

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:30

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:31

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:34

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:35

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:38

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:43

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:45

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:49

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:50

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:50

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 9:56

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:01

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:02

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:04

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:05

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:05

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:06

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:07

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:07

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:24

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:26

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:29

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:32

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 10:35

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 11:07

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  16-08-2018 9:59

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  16-08-2018 10:03

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  16-08-2018 10:07

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  21-08-2018 7:40

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  21-08-2018 7:45

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  25-08-2018 10:23

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:03

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:31

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:33

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:34

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:35

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:39

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:53

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:54

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 11:08

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:28

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:30

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:32

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:34

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:36

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:37

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:45

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 13:59

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 14:01

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 14:11

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  04-09-2018 14:13

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  12-09-2018 9:31

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  12-09-2018 9:36

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  16-09-2018 23:36

  Wprowadził:

  Marek Wójtowicz

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:23

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:28

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:31

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:35

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:37

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:38

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:40

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:42

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:45

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:48

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:54

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:55

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 10:58

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 11:00

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 11:03

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 11:07

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 11:08

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 11:09

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 11:13

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 11:13

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:09

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:10

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:11

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:13

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:21

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:22

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:23

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:24

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:27

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:29

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:30

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:31

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:32

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:36

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:37

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:41

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:43

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:44

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:46

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:47

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:53

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:54

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 13:57

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:02

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:05

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:12

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:16

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:20

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:23

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:26

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:29

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:30

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:46

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:46

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:51

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 14:51

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 15:04

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 15:05

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 15:07

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 15:28

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 15:29

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 15:32

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2018 15:34

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  23-10-2018 7:44

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  23-10-2018 7:46

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  23-10-2018 7:54

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  23-10-2018 7:58

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  23-10-2018 8:22

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  23-10-2018 8:40

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  23-10-2018 8:45

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

 • Data modyfikacji

  29-03-2019 12:14

  Wprowadził:

  Sławomir Majewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij