• Komunikat Komisarzy Wyborczych w Lublinie I, II, III, IV z dnia 6 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnianie do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  Wykaz sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z datą złożenia sprawozdania.
 • KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W LUBLINIE I, II, III, IV z dnia 3 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ZKF-811-3/18
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej ZKF-811-47/18
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 1747)