Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji

 W dniu 16 maja 2004 r. odbyło się referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji.  W referendum wzięło udział 25,3 % uprawnionych do głosowania, a zatem na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz  z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i  Nr 113, poz. 984)referendum jest nieważne. Protokół referendum gminnego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 116, poz. 1803 z dnia 13 lipca 2004 r.

  • Komisarz Wyborczy w Lublinie postanowieniem Nr 1025 z dnia 5 kwietnia 2004 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2004 r. inicjatora referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta Gminy Janowiec, uznał wniosek za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym i ustawy o samorządzie gminnym. Termin głosowania w referendum został wyznaczony na niedzielę 16 maja 2004 r. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie Nr 1025 z dnia 5 kwietnia 2004 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 68, poz. 1231 z dnia 15 kwietnia 2004 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia03-03-2016 15:47
    Wprowadził:Bartosz Goździk