• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych.
    Wytyczne dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018. Załącznik do uchwały PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 66)
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach ponownych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w latach 2014-2018 (ZKF-703-18/15)
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (ZKF-780-6/14)
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2014 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.